Stadgar för Vällingbyskolans Föräldraförening

(antagna vid föreningens årsmöte 18sep 2014)

§ 1 Ändamål
Föreningens ändamål är att:
• verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
• arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
• verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
• stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
• ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

§ 2 Obundenhet
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden

§ 3 Medlemskap
Samtliga föräldrar eller vårdnadshavare till barn på Vällingbyskolan är automatiskt medlemmar, men avgör själva i vilken grad de vill vara aktiva.

§ 4 Årsmötet
Föreningen sammanträder till årsmöte före oktober månads utgång.
Kallelse med förslag till dagordning utfärdas av styrelsen och skall aviseras, t.ex. på hemsidan minst två veckor före mötet. Kallelse och möteshandlingar aviseras huvudsakligen i elektronisk form (via hemsidan och via e-post).

§ 5 Dagordning
Vid årsmötet ska förekomma:
a) Val av
• Mötesordförande
• Mötessekreterare
• två justerare tillika rösträknare
b) Fråga om mötet blivit behörigen kallat
c) Fastställande av dagordning
e) Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Behandling av förslag från styrelsen och motioner
g) Val av styrelse för kommande verksamhetsår
h) Val av valberedning.

§ 6 Motioner
Varje medlem har rätt att lämna motioner, senast en vecka innan årsmötet. Förslag ska ställas till styrelsen.

§ 7 Valberedning
Valbar till styrelseuppdrag är samtliga medlemmar i föreningen. Årsmötet utser en valberedning. Valberedningen förbereder samtliga förekommande val, med undantag för tillsättandet av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. Medlemmar har rätt att nominera kandidater till förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av ordförande och fem till sju ledamöter.

§ 9 Konstituering
Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen utser inbördes arbetsfördelning.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare ledamöter.

§ 10 Uppgifter
Styrelsen handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och vid styrelsemöten fattade beslut, samt är, mellan dessa möten högsta beslutande organ.
Styrelsen ska:
 samordna och tillvarata medlemmars gemensamma intressen
 verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
 uppmuntra och samordna aktiviteter bedrivna genom föreningens intresse- och projektgrupper
 hålla fortlöpande kontakter med skolans ledning
 förbereda årsmöte och extra föreningsmöte
 verkställa vid sådana möten fattade beslut

§ 11 Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så kräver.

§ 12 Föräldrarepresentanter
I varje klass ska föräldrarna välja föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanter utses av elevernas vårdnadshavare. De väljs för en tid av ett år. Val ska ske vid höstterminens första klassmöte. Meddelande om valet bör omedelbart göras till elevexpeditionen. Har sådant val icke ägt rum bör styrelsen verka för att föräldrarepresentanter utses. De valda föräldrarepresentanterna tar initiativ till klassmöten.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ett föreningsmöte med kvalificerad majoritet (3/4 majoritet).

§ 14 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. För giltighet av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet på vardera föreningsmöten, samt att minst två månader skall ha förflutit mellan dessa. Om föreningen upplöses skall föreningsmötet besluta om hur eventuella tillgångar ska hanteras.