Verksamhetsberättelse 2017/2018

Vällingbyskolans Föräldraförening
Organisationsnummer: 802009-7286

Inledning
Föreningens ändamål är att:

  • verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
  • arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
  • verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
  • ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolfrågor

Samtliga föräldrar till barn på Vällingbyskolan är automatiskt medlemmar, men avgör själva i vilken grad de vill vara aktiva. Föräldraföreningen nystartade under 2010 och har därefter byggt upp en struktur för verksamheten, bl.a. genom ett ”årshjul” med återkommande insatser.

Styrelsen och dess arbete
I styrelsen har följande personer ingått: Lars Eriksson, ordförande, Jan Rizvi, Stefan Tannerskog, Frida Wretlind Ekberger och Thomas Danielsson. Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsesammanträden och fyra protokollförda möten med skolledningen (rektor och i flera fall biträdande rektorer). Hantering av frågor, både inom styrelsen och med skolledningen har skett löpande per e-post, telefon och spontana möten på skolgården. Därtill kommer årsmöte, stormöte och höstmöte där såväl styrelse som skolledning medverkade. Styrelsens ambition är att så långt som möjligt kommunicera mötens innehåll med föräldrarepresentanter och övriga intresserade via facebook och webb.

Föräldramöten och aktiviteter
Vid skolans årskursvisa föräldramöten medverkade styrelsen vid några  möten och informerade om föräldraföreningen.

Vid årsmötet den 21 september deltog ett 70-tal föräldrar. Vid årsmötet gavs utrymme för diskussion föräldrar emellan, vilket var uppskattat.

Nära trettio föräldrarepresentanter träffades i lilla matsalen den 29 november. Flera teman diskuterades: yttre och inre miljö, bl.a. skolgårdsprojektet (Göran), likabehandlingsfrågor: bl.a. kränkningar via nätet, skolans värdegrund. Hur omfattande är problemet, vilket incidenter sker? Anmäls det? Vad vet vi om skadorna? Vad gör skolan? Vad kan föräldrar göra?

Den 22 mars ordnades ett stormöte som alla föräldrar inbjöds till. Vid mötet diskuterades skolgårdsprojektet, kommande renoveringar samt den kris- och säkerhetsövning som hållits samma dag. Vidare följdes upp de insatser skolan gjort i värdegrundsarbetet sedan i höstas,  skolmaten diskuterades och vidare diskuterades kvalitetsarbete, hur resultaten följs upp, vilka konkreta insatser som görs för att höja kvaliteten, hur satsas på låg, mellan och hög?

Vällingbyskolans Vårfest arrangerades den 16 maj. Alla klasser var inbjudna att göra de aktiviteter man önskade och föräldraföreningen hjälpte tillsammans med skolan till att samordna dessa. Uppslutningen bland klasserna var god. Nästan alla var på något sätt delaktiga. Därutöver inbjöds och medverkade en rad gäster från närområdet. Styrelsen följde upp dagen hos föräldrarepresentanter och det var överlag positiv respons.

Kommunikationsinsatser
Styrelsen har informerat vid några av föräldramöten vid höstterminsstarten. Fokus vid dessa informationstillfällen har varit att lyfta vinsterna med att föräldrar lär känna varandra i en klass.

På föreningens webbplats www.vbyff.se finns bl.a. en nyhetssida, beskrivning av förening och styrelsen, kontaktlistor, viktiga dokument, tips och råd till föräldrar. Vidare finns sedan fem år en facebooksida med drygt 300 följare, som är öppen för alla att läsa. På facebook delges löpande information om nyheter i föreningen, i skolan och andra nyttiga saker för föräldrar. Till de större föräldramötena har även skriftliga inbjudningar lämnats till samtliga föräldrar.

Ekonomi
Tidigare årsmöten har beslutat att föreningen ska upphöra med ekonomisk verksamhet. Det finns inga ekonomiska medel i föreningen. Det finns inga planer i nuvarande styrelse att verka för intäkter till föreningen och därmed några utgifter.

För Vällingbyskolans föräldraförening

Vällingby den 30 augusti 2018

Lars Eriksson
Ordförande