Vi behövs tillsammans!

Ett samarbete mellan elever,  lärare, personal och föräldrar är grundläggande för en framgångsrik skola. Så inledde rektor Petronella Brehm mötet där drygt 30 föräldrar samlats i Lilla matsalen en kulen tisdagkväll för att få information och diskutera vad som händer på skolan. Rektor betonar  att hon tror starkt på samarbetet mellan skola och föräldrar och är glad för den goda relation som finns vid Vällingbyskolan.

Parkleken Ådalen och Ann Ek inledde dessförinnan med en presentation av deras verksamhet och vad våra elever mellan 7-12 år erbjuds. Alla elever är välkomna, ingen registrering görs och parken är öppen i stort varje dag (läs mer). Ann vill särskilt flagga möjligheten för klasser och föräldrar att anordna disco i huset, en möjlighet att bättra på klasskassan. I vår inbjuds även klasser att vara med och arrangera Valborgsfirandet. Mer info kommer!

Efter en inledande presentation av deltagarna som visade att alla årskurser var representerade så gav Petronella en presentation av verksamheten, vilka som finns i ledningen och hur vi föräldrar gärna får och ska kontakta oss vid behov. Börja med att kontakta mentor, därefter biträdande rektor för berörd klass. Alla är också välkomna att direktkontakta Petronella.

Rekrytering av ny rektor pågår och ska förhoppningsvis vara klar inom kort. Detta kommer omgående att meddelas oss föräldrar. Petronella räknar med att vara tillförordnad terminen ut.

Viktiga mål framöver är en ökad måluppfyllelse (bl.a. ökad andel behöriga i åk 9 till gymnasiestudier), genomförande av digitaliseringen (ny läroplan, kompetensutveckling av lärare, skolplattformen, datorer) samt kollegialt lärande.

Sedan följde en kavalkad av stort som smått; ny skolsköterska är glädjande klar, skolgårdsrenoveringen är lyckad och uppskattad av eleverna – både yngre och äldre. Vi föräldrar uppmanades att själva pröva hur rolig snurran är. Idrott och rörelse är prioriterat – minst 60 minuters rörelse per dag. Skolan har en utökad timplan med idrott. Det görs också en satsning på skapande skola; författarbesök, museibesök, fotografi och film.

Petronella gav en detaljerad inblick i Elevens val och alla möjligheter som finns. Dessvärre kan man inte möta alla elevers främsta önskemål, men man jobbar på att göra så gott som möjligt. Från nästa år kommer Elevens val att minska eftersom statsmakterna beslutat att utöka timplanen för idrott och matematik.

Vid efterföljande frågestund togs en mängd frågor upp bl.a. de senaste resultaten i gymnasiebehörighet åk 9. Skolan är mycket bekymrad över vårens resultat och har sökt förklaringar. Petronella redovisade de specifika förhållanden som gällt i elevgruppen och mentorer. Utifrån analysen har ett paket lösningar lagts fram för hösten; ökad gemenskap och trivsel genom teambuilding, ny specialpedagog rekryterad, arbetslagen har organiserats om, snabbare uppföljning av resultat ska göras och även förbättrade rutiner för tidig uppföljning. Skolan ser redan nu att resultaten för nuvarande åk 9 kommer bli betydligt bättre, men rektor har detta som en högprioriterad fråga.

Vidare ställdes frågor kring hanteringen av incidenter bland elever som nyligen uppmärksammats, inriktningen på idrotten, hur bibehålla och rekrytera lärarkompetens.

Ett formellt årsmöte rundade av där en kort genomgång av förra årets verksamhet gjordes samt en ny styrelse valdes. Styrelsen består nu av Lars Eriksson, Jan Rizvi, Stefan Tannerskog, Frida Wretlind Ekberger, Ulrika Morian och Peter Erell.

Och sen var mötet slut!